Advokatės D. Gumbrevičiūtės profesinė bendrija
Teikiame profesionalias teisines paslaugas fiziniams asmenims ir verslo subjektams.

Įmonių pertvarkymas, reorganizavimas

  

Teikiame kokybiškas ir kvalifikuotas paslaugas įmonės pertvarkymo ir reorganizavimo klausimais: 

 • konsultuojame dėl įmonės pertvarkymo ar reorganizavimo galimybių; 
 • rengiame dokumentus, reikalingus įmonės pertvarkymo ar reorganizavimo procedūroms atlikti; 
 • rengiame įstatus pertvarkytam arba reorganizuotam juridiniam asmeniui; 
 • konsultuojame visais su įmonių pertvarkymu ir reorganizavimu susijusiais klausimais. 

 Pertvarkymas - tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. Juridinis asmuo nėra likviduojamas ir nesikeičia jo savininkai (išskyrus kai valstybės įmonė pertvarkoma į savivaldybės įmonę ar atvirkščiai)., tik pakeičiama jo teisinė forma. Jei yra pertvarkomas juridinis asmuo, kurio dalyviai atsako pagal juridinio asmens prievoles, tai, nepaisant pasirinktos naujos juridinio asmens teisinės formos, pertvarkomo juridinio asmens dalyviai trejus metus yra subsidiariai atsakingi pagal pertvarkomo juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki naujos teisinės formos juridinio asmens įregistravimo juridinių asmenų registre.

Juridinių asmenų pertvarkymo procesą reglamentuoja LR civilinis kodeksas bei atskirų teisinių formų juridinių asmenų veiklą reglamentuojantys įstatymai ir teisės aktai. Bene svarbiausia pertvarkymo taisyklė - viešasis juridinis asmuo, išskyrus valstybės ir savivaldybės įmones, negali būti pertvarkomas į privatųjį juridinį asmenį.  Tiesa, negali būti pertvarkoma nemoki bendrovė. Tam tikrų juridinių asmenų pertvarkymo galimybės: 

 

 • Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, viešąją įstaigą;
 • Uždaroji akcinė bendrovė ar akcinė bendrovė  gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę bendrovę, valstybės įmonę, savivaldybės įmonę, žemės ūkio bendrovę, kooperatinę bendrovę, tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendriją, individualią įmonę, viešąją įstaigą; 
 • Viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į biudžetinę įstaiga, paramos ir labdaros fondą; 
 • Tikroji ūkinė bendrija ar komanditinė ūkinė bendrija gali būti pertvarkoma į komanditinę ūkinę bendriją ar tikrąją ūkinę bendriją, akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, žemės ūkio bendrovę, kooperatinę bendrovę, individualią įmonę, viešąją įstaigą, labdaros ir paramos fondą.  

 

Kaip nurodyta LR akcinių bendrovių įstatymo 70 straipsnyje, apie  sprendimą pertvarkyti bendrovę turi būti viešai paskelbta įstatuose nurodytame šaltinyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbta įstatuose nurodytame šaltinyje vieną kartą ir pranešta visiems bendrovės kreditoriams raštu. Pranešime turi būti nurodyti Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie bendrovę bei naujos teisinės formos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma ir buveinė.


 

Reorganizavimas - teisinis mechanizmas perkelti juridinio asmens teises ir pareigas kitiems juridiniams asmenims. Reorganizavimu laikomas procesas, kurio metu baigiasi juridinis asmuo (įmonė, bendrovė, įstaiga, organizacija ar pan.), neatliekant likvidavimo procedūros. Dalyvauti reorganizuojant juridinį asmenį gali tik tos pačios teisinės formos juridiniai asmenys, išskyrus įstatymuose numatytas išimtis.

Reorganizavimas atliekamas keliais būdais:

 
 1.  Jungimo būdai: 
 • Prijungimo – vienas juridinis asmuo perima pasibaigiančio juridinio asmens teises ir pareigas, tačiau naujas juridinis asmuo nėra sukuriamas. Reorganizuojamas juridinis asmuo baigiasi, o jo veiklą tęsia kitas juridinis asmuo. Paprastai tariant, tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens.
 • Sujungimo – šiuo būdu sukuriamas naujas juridinis asmuo iš kelių reorganizuojamų juridinių asmenų. Sujungimo metu du ar daugiau juridinių asmenų pasibaigia, o jų teisės ir pareigos perduodamas naujai sukurtam juridiniam asmeniui.

 

 1. Skaidymo būdai:
 • Išdalijimo – reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos perleidžiamos kitiems jau egzistuojantiems juridiniams asmenims, nauji juridiniai asmenys nesukuriami.
 • Padalijimo – reorganizuojamo juridinio asmens teisių ir pareigų perleidimas kitiems naujai įkurtiems juridiniams asmenims.

 

Reorganizavimo sąlygos:

 
 1. Dalyvauja tik tos pačios formos juridiniai asmenys;
 2. Negali būti pradėta priverstinio likvidavimo procedūra;
 3. Neribotos atsakomybės juridinio asmens dalyviai lieka subsidiariai atsakingi už pasibaigusio juridinio asmens prievoles 3 metus;