Advokatės D. Gumbrevičiūtės profesinė bendrija
Teikiame profesionalias teisines paslaugas fiziniams asmenims ir verslo subjektams.

Darbo sutarčių, lokalinių darbo teisės aktų sudarymas

 

Darbo sutartis − darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai mokėti darbo užmokestį. Būtinosios darbo sutarties sąlygos – darbo funkcija, darbo apmokėjimo sąlygos ir darbovietė, dėl kurių susitarus laikoma, kad darbo sutartis yra sudaryta. Jeigu nesusitariama arba tinkamai nesusitariama dėl būtinųjų sąlygų, laikoma, kad darbuotojas pas darbdavį dirba nelegaliai, o tai gali užtraukti darbdaviui administracinę atsakomybę.

Kita vertus, darbo sutartyje įprastai nurodomos papildomos sąlygos, kurios darbo sutartyje yra įtraukiamos individualiai susitarus (pvz., terminas, išbandymo laikotarpis, darbo laikas, atostogos, nekonkuravimas, mokymosi išlaidos ir pan.). Visos sutarties sąlygos turi būti įtvirtintos darbo sutartyje aiškiai siekiant išvengti darbuotojų ir darbdavio ginčų ateityje.

Papildomai reikia atkreipti dėmesį, kad naujasis DK numato darbdavio pareigą iki darbo pradžios darbuotojui pateikti esminė informacija apie darbo santykius (DK 44 str.). Tokia informacija gali būti pateikiama arba pačioje darbo sutartyje, arba atskiru informaciniu dokumentu.

Darbuotojų ir darbdavio teises ir pareigas įtvirtina įstatymai, įstatymus įgyvendinantys teisės aktai, darbo sutartys, kolektyvinės sutartys, darbdavio ir darbo tarybų susitarimai ir lokaliniai teisės aktai:

  1. informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka. Pareiga parengti šį lokalinį teisės aktą darbdaviui kilo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujai DK redakcijai. Šioje tvarkoje turėtų būti išdėstyti darbdavio perduotų informacinių ir komunikacinių technologijų priemonių naudojimo būdai, tuo pačiu apibrėžiant jų naudojimą ne darbo tikslais, stebėsenos priemonės ir šių priemonių pagrindu surinktos informacijos naudojimo tikslai (duomenų apsauga), informacijos saugojimo terminai, kitos darbuotojų ir darbdavių teisės ir pareigos.
  2. darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos. Šių dokumento parengimą suponuoja numatomi rizikos veiksniai darbovietėje ir darbdavio pareiga užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Būtent tai reiškia, kad instrukcijoje pateikiami nurodymai turi būti pritaikyti konkrečiai darbo vietai, darbui ar gamybos procesui, darbo įrenginio naudojimui. Darbdavio parengtoje instrukcijoje turi būti informacija apie: profesinės rizikos veiksnius, saugos priemones nuo jų poveikio, naudojamas saugos priemones (kolektyvines, asmenines), darbuotojo veiksmus avariniais (ypatingais) atvejais.
  3. atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijai. Šiuos kriterijus darbdaviui būtina parengti, jeigu perteklinę darbo funkciją atlieka keletas darbuotojų ir atleidžiama tik dalis iš jų. Juos darbdaviui privaloma suderinti su darbo taryba, kai jos nėra, – su profesine sąjunga. Nustatant atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus, turi būti užtikrinama darbuotojų pirmenybės teisė būti paliktiems dirbti, taikoma šiems darbuotojams visų kitų atitinkamo darbdavio tos pačios specialybės darbuotojų atžvilgiu toje pačioje darbo vietovėje. Šiuo atžvilgiu DK 57 str. 4 d. numato imperatyvius prioritetinius kriterijus, kurie pagrįsti nediskriminavimo principu (prioritetas teikiamas darbuotojiems, kurie darbovietėje buvo sužaloti arba susirgo profesine liga, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko ne daugiau kaip treji metai ir pan.).

Priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus darbovietėje tampa būtina darbo apmokėjimo sistema (turint dvidešimt ir daugiau darbuotojų), asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonės ir lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonės (turint penkiasdešimt ir daugiau darbuotojų). Darbdavio pareiga organizuoti darbo tvarką priklauso nuo šių privalomų dokumentų tinkamo parengimo.

Kita vertus, naujasis DK numato lokalinius teisės aktus, kuriuos darbovietėje rekomenduojama turėti: darbo priemonių, turto ar lėšų naudojimo tvarką bei psichologinio smurto prevenciją darbo aplinkoje.